จำนอง

ความหมายของการจำนอง

จำนองคือการทำนิติกรรมโดยผู้จำนองนำทรัพย์สิน ตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนองเพื่อเป็นประกันชำระหนี้โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ข้อดีของการจำนอง

 • เป็นธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะต้องทำการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน
 • ค่าใช้จ่ายณสำนักงานที่ดินค่าธรรมเนียมเพียง 1% ของวงเงินจำนองเท่านั้น
 • การจำนองเป็นธุรกรรมที่ผู้จำนองค่อนข้างได้เปรียบเพราะผู้รับจำนองไม่สามารถยึดทรัพย์ได้

พื้นที่รับจำนอง

เรายินดีรับพิจารณาโฉนด ในทุกจังหวัด เพียงคุณลูกค้าโทร หรือ ส่งข้อความ ทาง LINE หรือ inbox Facebook ทางเราพร้อมให้บริการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ทางไลน์ @thaitoploan
 2. ภายใน 2 ชั่วโมงแจ้งผลและวงเงินเบื้องต้น
 3. แจ้งเอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาและนัดดูหลักทรัพย์ของลูกค้า
 4. นัดทำสัญญาและรับเงินที่สำนักงานที่ดิน

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาจำนองที่กรมที่ดิน

 1. บัตรประชาชนตัวจริง เจ้าของโฉนด
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง ที่มีชื่อเจ้าของโฉนดอยู่
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เจ้าของโฉนด (ตัวจริง) กรณีชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับโฉนดที่ดิน
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
 5. ใบมรณะบัตร หรือทะเบียนหย่า (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต หรือมีการหย่าร้าง)
 6. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส กรณีคู่สมรสไม่สามารถไปเซ็นยินยอมที่กรมที่ดินได้
 7. โฉนดที่ดิน หรือห้องชุด ทุกแผ่น ทุกหน้าตัวจริง