จำนอง

ความหมายของการจำนอง

จำนองคือการทำนิติกรรมโดยผู้จำนองนำทรัพย์สิน ตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนองเพื่อเป็นประกันชำระหนี้โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ข้อดีของการจำนอง

 • เป็นธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะต้องทำการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน
 • ค่าใช้จ่ายณสำนักงานที่ดินค่าธรรมเนียมเพียง 1% ของวงเงินจำนองเท่านั้น
 • การจำนองเป็นธุรกรรมที่ผู้จำนองค่อนข้างได้เปรียบเพราะผู้รับจำนองไม่สามารถยึดทรัพย์ได้

พื้นที่รับจำนอง

เรายินดีรับพิจารณาในทุกเคสทุกจังหวัด เพียงคุณโทรหรือส่งข้อความมาสอบถาม ทางเราพร้อมให้บริการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ทางไลน์ @thaitoploan
 2. ภายใน 2 ชั่วโมงแจ้งผลและวงเงินเบื้องต้น
 3. แจ้งเอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาและนัดดูหลักทรัพย์ของลูกค้า
 4. นัดทำสัญญาและรับเงินที่สำนักงานที่ดิน

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาจำนองที่กรมที่ดิน

 1. บัตรประชาชนตัวจริง เจ้าของโฉนด
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง ที่มีชื่อเจ้าของโฉนดอยู่
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เจ้าของโฉนด (ตัวจริง) กรณีชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับโฉนดที่ดิน
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
 5. ทะเบียนหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีสมรส)
 6. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส กรณีคู่สมรสไม่สามารถไปเซ็นยินยอมที่กรมที่ดินได้
 7. โฉนดที่ดิน หรือห้องชุด ทุกแผ่น ทุกหน้าตัวจริง