ไถ่ถอน

ความหมายของการไถ่ถอน

การไถ่ถอนและเพิ่มวงเงิน

เป็นการขยายและเพิ่มวงเงินสินเชื่อของทรัพย์ที่ผู้กู้ได้นำโฉนดไปประกันหนี้จากธนาคารหรือนายทุน โดยการไถ่ถอนและ ในการเพิ่มวงเงิน จะพิจารณาจากหลักทรัพย์ของลูกค้าว่ามูลค่าหลักทรัพย์ สามารถเพิ่มวงเงินได้มากน้อยเพียงใด

การขึ้นเงินจำนอง

คือ เดิมจำนองทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันหนี้ไว้จำนวนหนึ่งแล้ว ต่อมาคู่กรณีได้ตกลงกันเพิ่มวงเงินที่จำนองเป็นประกันจากเดิมอีก
*การขึ้นเงินจำนองนั้นจะขึ้นกี่ครั้งก็ได้ โดยระบุจำนวนครั้งต่อท้ายประเภท เช่น “ขึ้นเงินจากจำนองครั้งที่หนึ่ง” เป็นต้น

พื้นที่รับไถ่ถอน

เรายินดีรับพิจารณาโฉนด ในทุกจังหวัด เพียงคุณลูกค้าโทร หรือ ส่งข้อความ ทาง LINE หรือ inbox Facebook ทางเราพร้อมให้บริการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ทางไลน์ @thaitoploan
 2. ภายใน 2 ชั่วโมงแจ้งผลและวงเงินเบื้องต้น
 3. แจ้งเอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาและนัดดูหลักทรัพย์ของลูกค้า
 4. มาทำสัญญาจดจำนองหรือขายฝาก ที่กรมที่ดินสาขาตามโฉนดที่ดินลูกค้าและรับเงินที่กรมที่ดิน

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 1. รูปถ่ายโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง
 2. รูปถ่ายของหลักทรัพย์ ในแต่ละมุม
 3. ใบประเมิณหลักทรัพย์จากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
 4. ยอดเงินที่ต้องการกู้ (จำนองหรือฝากขาย)

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาไถ่ถอนที่กรมที่ดิน

 1. บัตรประชาชนตัวจริง เจ้าของโฉนด
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง ที่มีชื่อเจ้าของโฉนดอยู่
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เจ้าของโฉนด (ตัวจริง) กรณีชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับโฉนดที่ดิน
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
 5. ใบมรณะบัตร หรือทะเบียนหย่า (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต หรือมีการหย่าร้าง)
 6. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส กรณีคู่สมรสไม่สามารถไปเซ็นยินยอมที่กรมที่ดินได้
 7. โฉนดที่ดิน หรือห้องชุด ทุกแผ่น ทุกหน้าตัวจริง