ขายฝาก

ความหมายของการขายฝาก

ขายฝากคือการซื้อขายทรัพย์สินและให้โอกาสแก่ผู้ขายฝากในการซื้อคืนโดยผู้ขายฝากสัญญาว่าจะมาไถ่ทรัพย์สินคืนและให้ค่าตอบแทนแก่ผู้รับซื้อฝากนั่นเองโดยมีกำหนดระยะเวลาสูงสุดถึง 10 ปีโดยผู้ขายฝากจะไถ่คืนทรัพย์เมื่อใดก็ได้ ไม่ต้องรอครบกำหนดสัญญา

ข้อดีของการขายฝาก

 • วงเงินขายฝากได้สูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของราคาทรัพย์สินซึ่งมากกว่าการจำนอง
 • ระยะเวลาสามารถขยายระยะเวลาไถ่ถอนนานถึง 10 ปี
 • เป็นธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะต้องทำการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน
 • ดอกเบี้ยต่ำกว่าจดจำนอง

พื้นที่รับขายฝาก

เรายินดีรับพิจารณาโฉนด ในทุกจังหวัด เพียงคุณลูกค้าโทร หรือ ส่งข้อความ ทาง LINE หรือ inbox Facebook ทางเราพร้อมให้บริการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ทางไลน์ @thaitoploan
 2. ภายใน 2 ชั่วโมงแจ้งผลและวงเงินเบื้องต้น
 3. แจ้งเอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาและนัดดูหลักทรัพย์ของลูกค้า
 4. นัดทำสัญญาและรับเงินที่สำนักงานที่ดิน

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาขายฝากที่กรมที่ดิน

 1. บัตรประชาชนตัวจริง เจ้าของโฉนด
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง ที่มีชื่อเจ้าของโฉนดอยู่
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เจ้าของโฉนด (ตัวจริง) กรณีชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับโฉนดที่ดิน
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
 5. ใบมรณะบัตร หรือทะเบียนหย่า (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต หรือมีการหย่าร้าง)
 6. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส กรณีคู่สมรสไม่สามารถไปเซ็นยินยอมที่กรมที่ดินได้
 7. โฉนดที่ดิน หรือห้องชุด ทุกแผ่น ทุกหน้าตัวจริง